top of page

"Przepis na aktywność - wolontariat dla seniorów"

Kwiatonowickie Stowarzyszenie „Homini” realizuje projekt „Przepis na aktywność – wolontariat dla seniorów”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach umowy nr 2023-2-PL01-KA210-ADU-000184777 w okresie         

od 01-03-2024 do 30-09-2025.

 

PARTNERAMI PROJEKTU SĄ:

  • Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z Polski

  • Associazione INNOVAMENTIS z Włoch

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST:
rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń 15 osób z kadry edukacji pozaformalnej oraz 15 osób w wieku 60+ (seniorów) organizacji partnerskich w zakresie aktywności obywatelskiej, tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, promowania idei wolontariatu i inicjatywności seniorów oraz wymiany praktyk organizacji wolontariatu w specyfice różnych krajów w okresie 19 miesięcy realizacji projektu.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • wzrost wiedzy i umiejętności 5 osób z kadry edukacji Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini oraz 5 osób z kadry Fundacji Wyjdź z Domu w zakresie metod kognitywnego treningu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych dla seniorów w okresie 19 miesięcy realizacji projektu.

  • wzrost wiedzy i umiejętności 5 osób z kadry edukacji INNOVAMENTIS w zakresie praktycznego programu szkoleniowego z zakresu pomocy i współpracy z osobami w wieku 60+ oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności w okresie 19 miesięcy realizacji projektu.

  • rozwój metodyki pracy organizacji partnerskich w obszarze edukacji aktywności i inicjatywności obywatelskiej seniorów rozpoczęcie pracy nad lokalnymi programami wolontariuszy w wieku 60+

  • wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie edukacji różnych środowisk społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. z terenów wiejskich, z niskimi kompetencjami, osób z niepełnoprawnością) i porównanie metod edukacyjnych stosowanych przy edukowaniu różnych grup odbiorców.


W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDZIANE JEST:
 

  • przeprowadzenie 44 godz. warsztatów/zajęć/szkoleń dla 15 osób z kadry edukacji poszczególnych organizacji partnerskich uzyskane podczas dwóch mobilności typu Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników.

  • przeprowadzenie 48 godz. warsztatów/zajęć/szkoleń dla 15 osób w wieku 60+ przy wsparciu 6 osób z kadry edukacji poszczególnych organizacji partnerskich podczas dwóch mobilności typu Mobilność łączona dorosłych słuchaczy.

  • opracowanie 3 planów rozwoju wolontariatu seniorów w lokalnym środowisku (jeden na każdą organizację) w zakresie aktywności obywatelskiej, inicjatywności oraz przedsiębiorczości społecznej.

  • opracowanie min. 3 projektów/wniosków/ofert obywatelskich (po jednym dla każdej organizacji) przez seniorów na rzecz lokalnej społeczności (np. wniosek do Budżetu Obywatelskiego/do gminy/konkursy na inicjatywy senioralne).

 

Rezultatem będzie wymiana doświadczeń między partnerami oraz seniorami uczestniczącymi w działaniach i mobilności. Nastąpi wzrost kompetencji kadry organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie roboczej, podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych oraz zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej państw UE.

bottom of page