top of page

"Młodzi w akcji"

6 logo do artykulu.PNG

Celem głównym projektu jest wymiana praktyk w celu pobudzenia młodzieży do działania”. Projekt realizowany jest przez Fundację „Wyjdź z Domu” i 4 partnerów społecznych: z Austrii, Chorwacji, Rumunii i Polski w ciągu 18 miesięcy, tj. od kwietnia 2021 r. do końca września 2022 r. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-30 lat (23 osoby) i pracowników kadry edukacyjnej organizacji partnerskich (17 osób) – łącznie zaangażowanych będzie co najmniej 40 osób. 

Organizacje partnerskie:
• KWIATONOWICKIE STOWARZYSZENIE „HOMINI” – Polska
• INTERAKTION – VEREIN FÜR EIN INTERKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN – Austria
• A4ACTION- ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEZVOLTARE CONTINUA – Rumunia
• UDRUGA DELTA – Chorwacja

 

Pomysł projektu zrodził się z potrzeby podniesienia potencjału i wiedzy pracowników organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania edukacyjne na rzecz młodzieży, promocję zaangażowania obywatelskiego młodych osób w społeczeństwie zdominowanym kulturą mass-mediów a także z powodu starzejących się społeczeństw mniejszych miejscowości Europy środkowej.
 

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:
•    Wzrost umiejętności, wymiana doświadczeń i metod edukacyjnych 17 przedstawicieli kadry edukacji pozaformalnej z organizacji partnerskich w zakresie edukacji młodzieży na polu zaangażowania społecznego, wolontariatu poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i szkoleniach w okresie 18 miesięcy realizacji projektu.
•    Wzrost umiejętności i wiedzy 23 młodych osób w zakresie kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez uczestnictwo w warsztatach w ramach mobilności, akcji organizowanych w trakcie 18 miesięcy realizacji projektu.


PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA:
•    2 międzynarodowe spotkania projektowe w sumie min. 10 osób z kadry zarządzającej projektem,
•    3 krótkie mobilności szkoleniowe dla pracowników w sumie min. 17 uczestników zespołu edukacyjnego partnerów projektu,
•    2 planowanych mobilności typu „Mobilność mieszana młodych ludzi” dla co najmniej 23 uczestników projektu w wieku 13- 30 lat,
•    przeprowadzenie 152 godzin lekcyjnych zajęć / warsztatów / szkoleń edukacyjnych w ramach mobilności realizowanych w ramach projektu.


ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
•    wzrost wiedzy i umiejętności pracowników kadry edukacji z organizacji partnerskich w zakresie wykorzystania nowatorskich metod edukacji pozaformalnej młodzieży poprzez uczestnictwo we wspólnych warsztatach, wymianach doświadczeń dotyczących np. coachingu, teatru i odgrywania ról, grywalizacji, pracy zespołowej, myślenia projektowego.
•    Wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli młodzieży z organizacji partnerskich w zakresie planowania, przygotowywania działań, projektów i produktów poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach organizowanych w trakcie mobilności łączonych.
•    zebranie doświadczeń pracowników organizacji w zakresie organizacji i realizacji wolontariatu młodzieży oraz wymiana praktyk organizacji wolontariatu w specyfice różnych krajów,
•    doskonalenie kadry projektu i organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie roboczej,
•    podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych przez kadrę projektu, organizacji partnerskich oraz uczestniczącą młodzież,
•    zwiększenie świadomości różnorodności kulturowej państw Partnerów i społeczeństwa europejskiego.
•    opracowanie planów działania, projektów i ich wdrożenie przez młodzież w trakcie inicjatywy lokalnej w każdym z krajów partnerskich;
•    wzrost wiedzy młodzieży w zakresie możliwości jakie mają korzystając z takich programów jak Europejski Korpus Solidarności, Projekty Solidarności, budżety obywatelskie, czy programy, konkursy innych organizacji pozarządowych,
•    zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności osób z kadry organizacji partnerskich oraz osób młodych z zakresu niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami i projektowania działań i przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

 

bottom of page